Topònims i malnoms de ses Cadenes

En aquest apartat de l’exposició virtual hi posam els treballs de Dídac Martorell Paquier de replega i estudi onomàstic de ses Cadenes, complementaris a l’exposició.

Relació dels topònims preturístics fruit del treball de camp recollits principalment de Martí Salvà Llull Goixo (ses Cadenes, 1929) i de Pau Tomàs Salvà Rander o de Bonança (Palma, 1935). S’han recollit més de 70 topònims urbans i més de 95 topònims rurals:

Treball de Fi de Màster: Els malnoms de s’Arenal i Son Sunyer. Elaboració, anàlisi i estudi del corpus. Cada malnom té la seva fitxa ordenada per ordre alfabètic. Hi ha 138 malnoms recollits a ses Cadenes:

Martorell Paquier, Dídac (2020): Els malnoms de s’Arenal i Son Sunyer. Elaboració, anàlisi i estudi del corpus (Treball de Fi de Màster). Palma: Universitat de les Illes Balears. Màster en Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial.

La toponímia urbana interior de Son Sunyer (el Pil·larí i les Cadenes): història i etimologies populars. En aquesta comunicació s’explica l’origen de ses Cadenes i s’estudien els noms que ha tengut el poble al llarg de la història:

Martorell Paquier, Dídac (2019): «La toponímia urbana interior de Son Sunyer (el Pil·larí i les Cadenes): història i etimologies populars», a XXVIII Jornada d’Antroponímia i Toponímia: 101-128. Costa Nord, Valldemossa, 5 d’octubre de 2018. Palma: Universitat de les Illes Balears.